Architektonická
stavebně projektová kancelář

Návrhy a projekty staveb, inženýrská činnost
návrhy a dodávky interiérů
design

       
STUDIE PROJEKTY REALIZACE DESIGN
       

Pasivní domy

Výhody pasivního domu

 • Vyšší komfort bydlení
 • Velmi nízká spotřeba energie
 • Příjemné teploty v zimě i v létě
 • Stálý přívod čerstvého vzduchu – bez průvanu, prachu a pylů
 • Zdravé vnitřní prostředí
 • Spolehlivá investice – stabilní tržní hodnota nemovitosti
 • Vyšší kvalita stavebních prací
 • Malé nároky na údržbu a provoz
 • Nízká závislost na dodávkách energie
 • Šetrný k životnímu prostředí

Energeticky pasivní dům je stavba s velmi nízkou potřebou energie. Oproti stávajícím budovám spotřebuje až o 90% méně energie, při současném zajištění vyššího komfortu a zdravého vnitřního prostředí.

Zásady pro dosažení energeticky pasivního standardu

 • Orientace a tvar budovy

  Budova musí být natočena tak, aby fasáda největším prosklením byla orientována k jihu a bylo tím umožněno pasivní získávání energie ze slunečního záření v zimním období. Zároveň je třeba konstrukčně zajistit, aby se interiér v létě nepřehříval a nebyla potřeba energie na letní chlazení. Dům by měl mít kompaktní tvar s minimální plochou obalové konstrukce ve vztahu k vytápěnému vnitřnímu prostoru.

 • Silná vrstva tepelné izolace vnější konstrukce

  Kvalitně provedené zateplení musí bez přerušení obepínat celý vytápěný prostor objektu.

 • Okna s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi

  Do pasivních domů se osazují okna s trojsklem s výplní inertním plynem. Velmi důležité je i těsné provedení připojovací spáry.

 • Vzduchotěsnost obvodového pláště

  Pasivní dům je nutné náležitě zatěsnit proti únikům tepla, proti vnikání vnitřní vlhkosti do konstrukce a pro zajištění efektivního fungování větracího zařízení s rekuperací.

 • Použití řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací)

  V otopném období mohou být všechna okna zavřena a o výměnu vzduchu se stará větrací systém, přičemž až 90% tepla z odchodního vzduchu je předáno v rekuperační jednotce příchozímu čerstvému vzduchu.

 • Využití obnovitelných zdrojů energie

  K další úspoře energie na provoz domu a ke snížení závislosti na jejích dodávkách přispívá využití obnovitelných zdrojů energie. Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TUV je možné použít tepelná čerpadla, solární kolektory, zařízení na spalování biomasy apod.

Pro maximální spokojenost investora a uživatele pasivního domu je důležitá úvodní architektonicko-energetická koncepce, dokonalá projektová dokumentace s vyřešením všech konstrukčních detailů od projektanta znalého problematiky pasivních domů a bezchybné zhotovení obálky budovy z kvalitních materiálů zkušenou realizační firmou.

Parametry pasivního domu

V současné době se v České republice pasivní domy definují a posuzují podle dvou metodik s odlišným způsobem výpočtu a s rozdílnými požadovanými parametry.

 • PASIVNÍ DŮM PODLE TNI 730329 (TNI 730330)

  Jedná se o národní metodiku (TNI -technická normalizační informace), která stanovuje jednotný postup hodnocení domů s velmi nízkou energetickou náročností, zejména nízkoenergetických a pasivních domů podle přílohy A ČSN 73 0540-2:2007.

 • PASIVNÍ DŮM PODLE PHPP (Plánovací nástroj pro pasivní domy)

  Metodika PHPP vznikla v Passivhaus Institutu v německém Darmstadtu a jako první definovala pojem pasivní dům. Návrhový nástroj PHPP (Passive House Planning Package) je v Evropě nejčastěji užívaný nástroj pro optimalizaci návrhu a hodnocení energetické bilance pasivních domů.

Kvalitní dům

Parametry pasivního domu

IMG

S rostoucími cenami energií se do popředí zájmu stavebníků dostává požadavek na snižování spotřeby energie. V současné výstavbě se tak zvyšuje podíl nízkoenergetických a pasivních domů, které oproti běžným stavbám spotřebovávají až o 90% energie méně.

Nízká spotřeba energie je důležitým, nikoli však jediným, kvalitativním parametrem a v současnosti by již u kvalitního domu měla být samozřejmostí. Často se však zapomíná na další parametry, které kvalitu bydlení významně ovlivňují.

Kvalitní dům by měl být pěkný, mít funkční dispoziční řešení, zajišťovat komfortní a zdravé vnitřní prostředí, příjemné teploty v zimě i v létě, stálý přívod čerstvého vzduchu, dostatečné osvětlení, akustický komfort, splňovat požadavky na životnost, nenáročnou obsluhu a údržbu, snadnou přestavbu, vliv na životní prostředí atd.

Všechny tyto parametry včetně nízké spotřeby energie by měly být maximálně vyvážené i s ohledem na pořizovací a provozní náklady.

Jak toho dosáhnout

Pro dosažení úspěšného výsledku je nezbytný ucelený a odpovědný přístup k návrhu domu. Klíčový je úvodní architektonicko-energetický koncept s maximálním využitím zásad a principů pro pasivní a nízkoenergetické domy, dokonalé zpracování projektové dokumentace od zkušeného projektanta a bezchybné zhotovení stavby z kvalitních materiálů zkušenou realizační firmou.

K návrhu a realizaci domů ATREA přistupujeme odpovědně v širších souvislostech a ke zmíněným požadavkům přihlížíme.

Požadavky na kvalitní moderní rodinný dům:

 • Ekonomická dostupnost a vyvážené provozní náklady v rámci celého životního cyklu budovy
  • Dostupné pořizovací náklady na stavbu
  • Nízké provozní náklady při užívání domu
  • Jednoduchá adaptace a rekonstrukce objektu
 • Trvalá ochrana před vnějšími klimatickými vlivy
  • Ochrana před deštěm
  • Ochrana před větrem
  • Ochrana před zimou
  • Ochrana před teplem
 • Vysoká kvalita vnitřního prostředí
  • Teplota interiéru
  • Teplota povrchů obvodových konstrukcí
  • Kontinuální přívod čerstvého vzduchu
  • Optimální vlhkost interiéru
  • Minimalizace materiálů uvolňujících zdraví škodlivé látky
  • Akustický komfort
  • Přirozené osvětlení
  • Vizuální kontakt s okolím, se zahradou
  • Vliv geopatogenních zón
  • Omezení elektrosmogu
  • Zamezení přehřívání v létě
 • Snížení závislosti na cenách energií
  • Minimalizace potřeby energií
  • Výroba energie pro vlastní potřeby z obnovitelných zdrojů
 • Kultivovaná, funkční architektura
  • Funkční dispozice zajišťující bezproblémový provoz a dostatek soukromí
  • Hmotová a materiálová pokora k místu a jeho historii
  • Řešení zabraňující výskytu komplikovaných detailů s potenciálem poruchy
 • Dopad na životní prostředí
  • Potřeby primárních energií na výstavbu, provoz a rekonstrukci, či demolici
  • Produkce emisí škodlivin a skleníkových plynů
  • Znečištění okolních staveb hlukem provozu objektu
  • Třídění a likvidace odpadů vzniklých provozem domácnosti
 • Využití pozemku
  • Zadržení dešťové vody na pozemku
  • Vytvoření míst pro relaxaci
  • Zajištění biodiverzity na pozemku s malou energií pro údržbu
  • Využití pozemku k drobnému hospodaření
  • Minimalizace terénních úprav
  • Využití zeleně na střechách objektů
 • Kvalita místa pozemku
  • Dostupnost služeb
  • Dostupnost veřejné dopravy
  • Nebezpečí živelných rizik
 • Hospodaření s pitnou vodou
  • Náhrady pitné vody na zalévání, mytí, praní, splachování WC za vodu užitkovou (dešťovou)
  • Úsporná opatření pro používání pitné vody
 • Využití dešťové vody
  • Odchyt dešťové vody dopadnuté na pozemek a dům
  • Využití jako náhrady za vodu pitnou
 • Jednoduchá obsluha a údržba domu
  • Minimalizace poruchových technologií
  • Jednoduché a intuitivní ovládání
 • Optimální životnost konstrukcí a technologií
  • Funkce provozních technologií bez nákladné údržby a výměny
  • Snadná a cenově dostupná revitalizace povrchových materiálů stavby
 • Možnost podílu svépomocné výstavby
  • Úspory při výstavbě
  • Psychologický efekt vztahu k vlastní práci

Systémy Větrání

Rovnotlaké větrání

Zajišťuje řízené větrání s rekuperací tepla. Čerstvý venkovní vzduch je po rekuperaci přiváděn do obytných místností. Z koupelen, WC a kuchyně je odváděn odpadní teplý, vlhkostí a pachy zatížený vzduch, který je po rekuperaci odveden ven z objektu. Vytápění objektu zajišťuje nezávislá otopná soustava.Rovnotlaké větrání a chlazení

Zajišťuje řízené větrání s rekuperací tepla. Čerstvý venkovní vzduch je po rekuperaci přiváděn do obytných místností. Z koupelen, WC a kuchyně je odváděn odpadní teplý, vlhkostí a pachy zatížený vzduch, který je po rekuperaci odveden ven z objektu. Chladič a ohřívač v jednotce cirkulací vnitřního vzduchu objekt chladí nebo částečně temperuje. Hlavní vytápění objektu zajišťuje nezávislá otopná soustava.Teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení

Zajišťuje řízené větrání s rekuperací tepla. Čerstvý venkovní vzduch je po rekuperaci přiváděn do obytných místností. Z koupelen, WC a kuchyně je odváděn odpadní teplý, vlhkostí a pachy zatížený vzduch, který je po rekuperaci odveden ven z objektu. Cirkulací vnitřního vzduchu přes ohřívač v jednotce je zajištěno vytápění obytných místností, možno spojit i s chlazením. Pro vyšší komfort a nezávislé temperování se do koupelen umísťují otopné žebříky.

Rekuperace

Rekuperace = zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.

A co je účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.

Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna – teplý vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která se rychle ochlazuje až na venkovní teplotu.

Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie.

Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou. U jednotek DUPLEX se účinnost rekuperace pohybuje od 75 % do 95 % (záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku).

Využití rekuperace

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k "rekuperaci chladu" – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

Rekuperace prakticky

Odpadní vzduch 22 °C tak předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. −5 °C až na 20 °C. Jasně je vidět, že REKUPERACE je nutná součást celého VZT systému, sama o sobě „vytápět“ dům nedokáže. Sníží velmi výrazně množství energie, které je potřeba na dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale zde technické možnosti REKUPERACE končí. Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.

Větrací jednotky

Kompaktní větrací jednotky řady DUPLEX jsou používány pro komfortní větrání, stejně jako horkovzdušné vytápění a chlazení malých kanceláří, obchodů, maloobchodů, školních budov, restaurací apod. Jednotky jsou velmi univerzální díky své výtečné kompaktnosti, vysoké účinnosti rekuperace tepla, nízkou spotřebou energie a minimální hlučnosti.

Jednotky DUPLEX společnosti ATREA můžeme rozdělit do dvou skupin na DUPLEX a DUPLEX Flexi, které mají rozdílnou obchodní filosofii a pokrývají tak různé segmenty trhu. Naši obchodní partneři tak mohou uspokojit zájmy široké skupiny svých klientů a tím lépe generovat zisk.

Nová generace větracích jednotek DUPLEX Multi

Nová generace kompaktních jednotek DUPLEX Multi navazuje na velmi úspěšnou řadu DUPLEX-S a nabízí širokou řadu univerzálních větracích jednotek se vzduchovými výkony od 1500 do 6500 m3/h (nominální výkony s integrovanými registry a tlakovou rezervou 250 Pa). Filosofie těchto jednotek je založena na více možnostech konfigurace a absolutní variabilitě. Jednotky se vyrábějí na zakázku dle přání a potřeb jednotlivých projektů.

 • DUPLEX 1500 Mutli
 • DUPLEX 2500 Multi
 • DUPLEX 3500 Multi
 • DUPLEX 5000 Multi
 • DUPLEX 6500 Multi

Univerzální větrací jednotky DUPLEX Flexi

Filosofií těchto jednotek je sériová výroba, tedy možnost držet je skladem. Naši klienti tak mohou vykrýt okamžitě potřebu svých zákazníků a optimalizovat dopravní náklady. Jednotky DUPLEX FLEXI jsou dostupné ve čtyřech základních provedeních.

 • DUPLEX 1100 Flexi
 • DUPLEX 1600 Flexi
 • DUPLEX 2600 Flexi
 • DUPLEX 3600 Flexi

Univerzální větrací jednotky DUPLEX

Filosofie těchto jednotek je založena na více možnostech konfigurace a absolutní variabilitě. Jednotky se vyrábějí na zakázku dle přání a potřeb jednotlivých projektů, což našim obchodním partnerům pomáhá tyto jednotky prosadit proti konkurenci. Doba dodání DUPLEX MULTI je max. tři týdny. Jednotky DUPLEX MULTI jsou dostupné ve čtyřech základních provedeních.

 • DUPLEX
 • DUPLEX-S
 • DUPLEX-N
 • DUPLEX-NS
<< Zpět